Školní poradenské pracoviště - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Školní poradenské pracoviště

Z vyhlášky č. 116/2011 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, § 4

Škola a Školské poradenské zařízení vede dokumentaci o žádostech o poskytnutí poradenské služby, odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby, o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, o poskytnutí informace podle § 1, o spolupráci se školami a školskými zařízeními.

Z vyhlášky č. 116/2011 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, § 7

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: Prevenci školní neúspěšnosti, na primární prevenci sociálně patologických jevů, na kariérové poradenství a pozdější profesní uplatnění, na odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, na péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jeho snižování, na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a sociálně pedagogických poznatků a dovedností.

Dokumenty související s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými:

- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), §16 - § 19.
- Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
chlapec dívka
svet_skola sazka