Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Metodik prevence - základní informace
Jméno a příjmení metodika prevence: Mgr. Stanislava Žáčková
E-mail: stanislava.zackova@ujezdubrna.info
Telefon: 544 224 224
Mobil: 736 645 911

Poskytování poradenských sluţeb je legislativně vymezeno vyhláškou č. 116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Tato vyhláška je platná od 1. 9. 2011.

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

1. Metodické a koordinační činnosti

 • tvorba a realizace preventivního programu školy
 • koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodické vedení pedagogů v této oblasti
 • spolupráce s výchovným poradcem školy, s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s okresním metodikem prevence a s odbornými pracovišti
 • spolupráce se střediskem výchovné péče, odbornými lékaři, krizovým centrem, Policií ČR, OSPOD aj.
 • vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP
 • získávání nových odborných informací a zkušeností – semináře a schůzky školních metodiků prevence

2. Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 • vedení a aktualizování kontaktů na instituce v oblasti primární prevence
 • tvorba a aktualizace školní nástěnky

3. Poradenské činnosti

 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
chlapec dívka
svet_skola sazka