Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program "Duhová škola"
Základní data I. stupeň II. stupeň
Charakteristika školy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika ŠVP Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk
Průřezová témata Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
Školní družina Matematika Matematika
Učební plán
I. stupeň
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Učební plány
II. stupeň
6.-7. ročník
8. ročník
9.ročník
Informatika
Učební plán
I. stupeň LMP
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a společnost
Učební plán
II. stupeň LMP
Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství
Poznámky Vzdělávací oblast Člověk a příroda
Hodnocení a evaluace Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis
Pravidla pro hodnocení Vzdělávací oblast Umění a kultura
Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
Pracovní činnosti Pracovní činnosti
chlapec dívka
svet_skola sazka