Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program "Duhová škola"
Základní data I. stupeň II. stupeň
Charakteristika školy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika ŠVP Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk
Průřezová témata Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
Školní družina Matematika Matematika
Učební plán
I. stupeň
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Učební plány
II. stupeň
6.-7. ročník
8. ročník
9.ročník
Informatika
Učební plán
I. stupeň LMP
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a společnost
Učební plán
II. stupeň LMP
Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství
Poznámky Vzdělávací oblast Člověk a příroda
Hodnocení a evaluace Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis
Pravidla pro hodnocení Vzdělávací oblast Umění a kultura
Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
Pracovní činnosti Pracovní činnosti
chlapec dívka
svet_skola sazka