Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Statut nadačního fondu

I. Zřizovatel, název, sídlo a právní postavení


Zřizovatel: Obec Újezd u Brna, PSČ 66453, IČO 00282740
Název: Nadační fond ZŠ Újezd u Brna (dále jen fond)
Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107
IČO: 25584545
Právní postavení: právnická osoba zapsaná v nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně

II. Cíl fondu


Cílem fondu je poskytovat všestrannou materiálně technickou a finanční pomoc Základní škole v Újezdě u Brna. Finanční prostředky fondu lze čerpat na tyto účely:

 • zlepšování materiálně technického vybavení školy učebními pomůckami, předměty DDNM, DDHM, DNM a DHM
 • zajištění činností a akcí pořádaných školou v rámci školní i mimoškolní činnosti
 • na účel určený dárcem, pokud darovaná částka tomuto účelu postačuje

III. Orgány fondu, způsob jejich ustanovení a působnost


Orgány fondu jsou:

 • správní rada
 • revizor

Správní rada Správní rada je devítičlenná. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k fondu v pracovněprávním vztahu. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů. Členství ve správní radě, předsednictví i funkce revizora jsou čestné funkce, za jejich výkon členům náleží pouze náhrada nutných nebo účelně vynaložených nákladů, které jim vzniknou při plnění úkolů fondu. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který jako statutární zástupce jedná jménem fondu samostatně. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné zvolení člena správní rady je možné. Zanikne-li členství před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada nového člena na uvolněné místo, jeho funkční období se počítá ode dne zvolení do správní rady. Správní rada se schází podle potřeby, svolává ji předseda správní rady. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Správní rada spravuje majetek fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech fondu a je statutárním orgánem fondu. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

 • vydat statut a rozhodovat o jeho změnách
 • schvalovat rozpočet a jeho změny
 • schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
 • volit členy správní rady a revizora, odvolávat členy správní rady a revizora
 • rozhodovat o sloučení

Členství ve správní radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, porušil-li člen závažným způsobem nebo opakovaně nadační listinu nebo statut fondu, d) odstoupením. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, zřizovatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem. Jestliže v důsledku zániku členství není správní rada usnášeníschopná, jmenuje její členy soud na návrh zřizovatele nebo i bez návrhu.

Kontrolním orgánem fondu je evizor, jenž:

 • kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem
 • přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu
 • dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem fondu
 • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
 • jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti

Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu, svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím ve správní radě a nemůže jednat jako zástupce fondu. Správní rada předkládá radě obce plán činnosti fondu a přijímá opatření k jeho realizaci. Zprávu o hospodaření fondu vydává správní rada 1x ročně k 31.12. a to písemně vyvěšením na úřední desce obce, případně v obecním zpravodaji.

IV. Použití majetku fondu:


Majetek fondu smí být použit pouze v souladu s cílem fondu a podmínkami stanovenými tímto statutem a k úhradě nákladů spojených se správou fondu.Tyto náklady vede fond odděleně od příspěvků a zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci a náklady související s provozem fondu. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmí překročit 5 % ročních nadačních příspěvků. Nadační příspěvek je povinna osoba, které byl poskytnut, použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem, jinak je povinna příspěvek vrátit ve lhůtě, stanovené fondem. Na požádání je pak povinna prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.

V. Účetnictví a výroční zpráva


Fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů, zejména zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu vypracovává do jednoho měsíce po skončení hodnoceného období, tj. kalendářního roku. Výroční zpráva se zpracovává v souladu s § 25 zákona 227/97 Sb. Fond ukládá do 30 dnů od schválení správní radou výroční zprávu u rejstříkového soudu. Výroční zpráva je veřejnou listinou a každý má právo do ní nahlížet, činit z ní opisy a výpisy.

VI. Zrušení a zánik fondu


Fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení fondu žádný majetek. Fond může být zrušen: a) dosažením účelu, pro který byl zřízen a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu fondu b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení c) rozhodnutím soudu o zrušení fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu po prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Fond může zrušit také soud na návrh oprávněných osob ze zákonem stanovených důvodů.

VII. Závěrečná ustanovení


Právní vztahy, týkající se fondu, které nejsou v tomto statutu výslovně uvedeny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. a ostatních obecně závazných předpisů.

chlapec dívka
svet_skola sazka