Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Volitelné EKO předměty

Ekologický seminář

Předmět ekologický seminář je vyučován jako volitelný předmět v 6. ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně. Ekologický seminář je předmět, který se zaměřuje na rozšíření znalostí týkajících se životního prostředí, vztahů jeho jednotlivých složek a postavení člověka v ekosystémech. Poskytuje žákům hlubší přírodovědné a ekologické vědomosti a dovednosti. Ve výuce jsou často využívány didaktické pomůcky – Krabice jehličí, vody, obojživelníků, ptáků zpěváků a další.


Přírodopisné praktikum

Předmět přírodopisné praktikum je vyučován jako volitelný předmět v 7. ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně. Výuka rozšiřuje a doplňuje obsah učiva předmětu přírodopis v příslušném ročníku o příklady využití teoreticky získaných poznatků v praxi. Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu nebo v terénu.


Globální výchova

Globální výchova je předmět, který by měl zohledňovat globální pohled v souvislostech a vztazích na svět ve 21. století. Předmět globální výchova je vyučován jako volitelný předmět v 8. ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně. Mezi jeho hlavní cíle patří vybudování komplexního pohledu žáků na svět, schopnost aktivně se podílet na vytváření hodnot a vztahů i schopnost nést důsledky za své činy. Globální výchova vychází z praktických životních zkušeností.

chlapec dívka
svet_skola sazka